ЗВІТ ГОЛОВИ

ЧАБАНІВСКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ В 2018 РОЦІ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ГРОМАДИ ЧАБАНІВ ТА НОВОСІЛОК!

Завершився третій рік діяль­ності Чабанівської селищної ради сьомого скликання, тре­тій рік нашої з вами спільної роботи.

Керуючись Законом Украї­ни «Про місцеве самоврядуван­ня в Україні», на виконання За­кону України «Про доступ до публічної інформації» та здій­снення державної регуляторної політики, ми щорічно звітуємо про свою діяльність, підводи­мо підсумки, аналізуємо свою роботу в розрізі виконання по­ставлених завдань, що вдалося зробити за звітний період і над вирішенням яких проблем не­обхідно працювати надалі.

У цілому, можна сказати, що робота селищної ради є кон­структивною та послідовною, і, не зважаючи на суспільно-по­літичні та економічні трудно­щі, що є у державі, нам з вами вдається зберігати стабільність, знаходити порозуміння та при­ймати виважені рішення. Чаба­нівська селищна рада – не місце для політичних чвар та баталій, а тому ми робимо все необхід­не для того, щоб селищна рада сьомого скликання була радою, яку б знали по добрих справах та по злагодженій роботі. Тож ми співпрацюємо з усіма, хто хоче працювати, допомагати не оглядаючись на провокації, не відволікаючись від нагальних справ.

Діяльність селищної ради у звітному періоді, як і в попере­дні роки нашої роботи, охоплю­вала різні сфери економічно­го, соціального та культурного життя. У тісному взаємозв’язку місцевих депутатів, членів ви­конавчого комітету, колекти­вів комунальних підприємств, навчальних, освітніх та куль­турно-мистецьких установ, активних представників гро­мадськості та громадських ор­ганізацій разом, впродовж року ми працювали над реалізацією програм та завдань, направле­них на розвиток інфраструкту­ри та благоустрою, забезпечен­ня розвитку освіти, культури та спорту, покращенням обслуго­вування в комунальній сфері, над вирішенням питань соці­ального захисту населення, над втіленням в життя проектів, що сприяють розвитку наших на­селених пунктів.

1

далі 2 стр.