ЗАКОНОДАВЧА ТА ВИКОНАВЧА РОБОТА

Чабанівська селищна рада як орган місцевого самоврядуван­ня на чолі з головою у складі 26- ти депутатів та 23-х членів вико­навчого комітету, впродовж року тісно співпрацювала з районною державною адміністрацією, ра­йонною радою, обласною держав­ною адміністрацією, установами, підприємствами, громадськими організаціями. Взаємостосунки, співпрацю ми прагнемо вибу­довувати у форматі дотримання інтересів громади Чабанівської селищної ради, чіткого вико­нання кожною стороною своїх обов’язків і повноважень.

Впродовж 2018 року, як і в ми­нулому звітному періоді, стабіль­но та продуктивно діяли шість постійних депутатських комісій Чабанівської селищної ради, які створені за напрямами роботи відповідно до повноважень:

 • Комісія з питань планово-бю­джетної діяльності та соціального розвитку території селищної ради
 • Комісія з питань земельних від­носин та охорони навколишнього середовища
 • Комісія з питань освіти, культури, спорту, духовного розвитку та мо­лодіжної політики
 • Комісія з питань комунального господарства, розвитку підприєм­ництва, благоустрою і транспорту
 • Комісія з питань регламенту, ети­ки депутатів, законності та охоро­ни правопорядку
 • Комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту, материнства та дитинства

 Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи упродовж звітного періоду було проведено 36 сесій Чабанівської селищної ради, на яких ухвалено 383 рішення.

Також у 2018 році діяли затвер­джені селищною радою Програ­ми та Положення:

 • Програма «Турбота» Чабанів­ської селищної ради
 • Програма благоустрою та утри­мання територій Чабанівської се­лищної ради
 • Програма розвитку масового спорту Чабанівської селищної ради
 • Програма «Про порядок відбору та направлення дітей смт Чабани та с. Н овосілки на оздоровлення та відпочинок до дитячих закла­дів оздоровлення та відпочинку»
 • Програма з організації та фінан­сування громадських робіт
 • Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Чаба­нівської селищної ради
 • Програма охорони навколишньо­го природного середовища Чаба­нівської селищної ради
 • Програма культурно-масових за­ходів Чабанівської селищної ради Програма «Про землеустрій» Ча­банівської селищної ради
 • Програма підтримки та розвитку дошкільних навчальних закладів Чабанівської селищної ради
 • Положення про соціальний за­хист населення
 • Положення про соціальний за­хист ветеранів
 • Положення про підтримку сім’ї та молоді

 Прийняті на засіданнях ради рішення доводяться до виконав­ців, розміщуються на офіційному сайті, а окремі - оприлюднюють­ся в газеті «Новий день».

Разом з райдержадміністраці­єю нам вдалося забезпечити реа­лізацію цілого ряду пріоритетних завдань, передбачених Програ­мою економічного і соціального розвитку Чабанівської селищної ради.

Невід’ємною умовою реаліза­ції будь-яких програмних захо­дів, які регламентують усі питан­ня та проблеми життєдіяльності населених пунктів Чабанівської селищної ради, це фінансуван­ня, тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності ради. Питання формування бю­джету, наповнення дохідної час­тини, ефективного розподілу та перерозподілу бюджетних ко­штів розглядалися на постійних депутатських комісіях та на засі­даннях селищної ради. Бюджет­ні питання займали чільне міс­це в порядку денному селищної ради. Практично на кожній сесії розглядались питання щодо роз­поділу коштів. Своєчасно і опера­тивно здійснювався розподіл бю­джетних призначень видаткової частини бюджету.

Протягом звітного періоду бю­джет селищної ради був на по­стійному контролі. Особлива увага приділялася контролю за виконанням програм соціального захисту людей похилого віку, ін­валідів та підтримки сім`ї та соці­ального захисту учасників анти­терористичної операції та членів їх сімей.

У підвищенні ефективності ді­яльності селищної ради значну роль відіграє виконавчий апарат селищної ради.

Протягом року працівники апа­рату здійснювали організаційне, правове, інформаційне, аналітич­не, матеріально-технічне забезпе­чення діяльності селищної ради, забезпечували взаємодію з орга­нами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надавали їм при необхідності консультативно-ме­тодичну допомогу. Слід відзначи­ти злагоджену роботу виконавчо­го апарату ради та депутатського корпусу. Вони спільно працюва­ли над підготовкою засідань, по­передньо вивчали стан справ з обговорюваних проблем, відпра­цьовували проекти рішень.

Впродовж звітного періоду від­булося 12 засідань виконавчого комітету та прийнято 291 рішен­ня, у тому числі рішення щодо:

 • присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна - 58;
 • питань опіки та піклування – 8;
 • питань житлової політики – 11;
 • питань благоустрою, комунальної сфери - 36.

 При виконавчому комітеті пра­цювали впродовж року створені комісії:

Адміністративна комісія, яка розглянула 12 протоколів про адмі­ністративне правопорушення, за яки­ми накладені адміністративні штра­фи на загальну суму - 9 516,00 грн.

Житлова комісія, яка провела 8 засідань з питань розгляду заяв громадян щодо взяття на квар­тирний облік для поліпшення житлових умов.

Комісія з обстеження зелених насаджень, яка провела 9 засі­дань, склала 13 актів щодо питань видалення аварійних дерев чи тих насаджень, які потребували дозво­лу на видалення з інших причин.

Опікунська рада органу опі­ки та піклування, соціальна робота. Проведено 7 засідань, на яких прийнято 17 рішень з пи­тань опіки та піклування, захис­ту прав неповнолітніх дітей.

З метою поліпшення стану со­ціальної захищеності сімей з ді­тьми, інвалідів, учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку, громадян окремих пільгових категорій та внутрішньо переміщених осіб, поліпшення та вдосконалення роботи щодо підтримки саме тієї категорії громадян, які за віком чи за станом здоров’я, або у зв’язку з ситуацією, що склалася, перебу­вають у скрутному становищі, в березні 2018 року Чабанівською селищною радою була ухвале­на розроблена на 2018-2022 роки Програма надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних жит­тєвих обставинах та введено в штат селищної ради дві посади фахівців з соціальної роботи. У вирішенні проблем соціального захисту населення пріоритетним у роботі фахівців є надання мате­ріальної підтримки, соціального забезпечення та соціальних по­слуг. Так, впродовж травня-груд­ня 2018 року надавалась адресна допомога найбільш незахищеним верствам населення, проводилася робота з питань соціально-побу­тового та медичного обслугову­вання громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Надавалася адресна соціальна до­помога 6-ом одиноким громадя­нам смт Чабани та с. Новосілки з обмеженими фізичними мож­ливостями. Члени опікунської ради, куди входять фахівці із со­ціальної роботи, часто разом із представниками депутатського корпусу, здійснили 40 обстежень житлово-побутових умов сімей та склали відповідно 40 актів обсте­жень. Систематично здійснюва­лися профілактичні виїзди в сім’ї, які є під соціальним супроводом, де проживають діти, які опинили­ся у складних життєвих обстави­нах (19 виїздів). Разом із представ­никами служби у справах дітей та сім’ї Києво-Святошинської рай­держадміністрації та превентив­ної поліції здійснювалися двічі на рік заплановані профілактич­ні рейди «Здоровий побут», «Діти вулиці», «Підліток», «Канікули». З метою перевірки використання державних цільових коштів, за зверненнями відповідних служб, здійснювалися обстеження сімей та складалися відповідні акти (10 обстежень). Надавалася соціальна допомога, матеріальна підтрим­ка п ереселенцям з Криму (одній сім’ї). Формувалися особові спра­ви дітей, які знаходяться під соці­альним супроводом, дітей сиріт та позбавлених батьківського пі­клування. Сформовано 5 особис­тих справ дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

3

назад 2 стр.   далі 4 стр.