ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧАБАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

На початку 2018 року був ство­рений відділ містобудування та архітектури виконавчого коміте­ту Чабанівської селищної ради. 8 лютого 2018 року 68 черговою се­сією VII скликання Чабанівської селищної ради було прийнято рі­шення №1281 «Про затвердження Положення про відділ містобуду­вання та архітектури виконавчого комітету Чабанівської селищної ради», з цього моменту відділ роз­почав свою повноцінну роботу.

Відділ містобудування та архі­тектури за 2018 рік надав 58 по­слуг фізичним та юридичним особам. Рішення були як позитив­ні, так і відмови, а саме:

- видача (зміни) містобудівних умов і обмежень забудови земель­ної ділянки – 18 позитивних рі­шень, та 1 відмова (рішення були прийняті відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяль­ності», Наказу Мінрегіону №289 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проек­тування яких містобудівні умови та обмеження не надаються»);

- виготовлення та видача (змі­ни) будівельного паспорта забу­дови земельної ділянки – 26 п о­зитивних рішень, та 3 відмови (рішення були прийняті відповід­но до Наказу Мінрегіону №103 «Про затвердження Порядку ви­дачі будівельного паспорта забу­дови земельної ділянки»);

- виготовлення (внесення змін) та видача паспорта-прив’язки тим­часової споруди для впроваджен­ня підприємницької діяльності – 9 позитивних рішень (рішення були прийняті відповідно до Наказу Мінрегіону №244 «Про затвер­дження Порядку розміщення тим­часових споруд для провадження підприємницької діяльності»).

Після прийняття Наказу Мін­регіону №158 від 03.07.2018 року розпочалася безстрокова, так зва­на «будівельна амністія». 3 верес­ня місяця цей наказ набрав чин­ності та відділ містобудування та архітектури виконавчого комі­тету Чабанівської селищної ради розпочав видачу довідок щодо встановлення відповідності місця розташування будинку вимогам державних будівельних норм.

Протягом звітного періоду на­давалися консультації громадя­нам з питань містобудування та архітектури. Найбільш час­то громадяни зверталися за ін­формацією щодо порядку доку­ментованого оформлення нового будівництва індивідуальних жит­лових будинків, споруд та при­будов, та про порядок дії «буді­вельної амністії». Надавалися консультації щодо вступу в дію нового ДБН Б.2.2-12:2018 «Плану­вання і забудова територій».

Приємно зазначити, що біль­шість громадян відповідально ставляться до законності в будів­ництві, консультуються та запи­тують про порядок будівництва та чинні державні будівельні нор­ми, тим самим зменшують само­вільні забудови та покращують містобудівну ситуацію на місце­вому рівні.

9

назад 8 стр.   далі 10 стр.