ВИКОНАННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЧАБАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Згідно з Планом соціально-економічного та культурного розвитку в 2018 році було проведено роботу за наступними напрямами:

ОСВІТА

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В СМТ ЧАБАНИ

У 2018 році тривало будівни­цтво середньої загальноосвітньої школи на 720 місць в смт Чаба­ни, яке відновлене в четвертому кварталі 2016 року, після 20-ти річної перерви.

Проектно-кошторисна доку­ментація на будівництво школи розроблена ДП «УКРНДПІЦИ­ВІЛЬБУД». Загальна площа бу­дівництва складає 19180 м2.

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації № 254/16 затверджено ДП «НДПІІПРОЕК­ТРЕКОНСТРУКЦІЯ» 11.08.2017 року.

Загальна кошторисна вар­тість будівництва становить 205842394,00 грн. (Двісті п‘ять мільйонів вісімсот сорок дві ти­сячі триста дев’яносто чотири гривні 00 копійок).

Станом на 01.01.2019 року ви­конано роботи на загальну суму 67 033,8 тис. грн., в тому числі:

  • Будівельно-монтажні роботи – 64 302,4 тис. грн.,
  • Проектні роботи – 1 113,5 тис. грн.,
  • Роботи з технічного нагляду – 1 582,4 тис. грн.,
  • Роботи з авторського нагляду – 35,5 тис. грн.

 На виконання проекту будівни­цтва середньої загальноосвітньої школи у 2018 році залучено бю­джетні кошти з різних рівнів, а саме:

  • з державного бюджету – 14 557,0 тис. грн.
  • з районного бюджету – 10 000,0 тис. грн.,
  • з селищного бюджету – 1 358,5 тис. грн.

Протягом 2016 – 2018 ро­ків у будівництво вкладено 57 069,0 тис. грн., у тому числі:

  • Трансферти з державного бю­джету – 33 067,0 тис. грн.,
  • Трансферти з районного бю­джету – 20 000,0 тис. грн.,
  • Кошти селищного бюджету – 4 002,0 тис. грн.

 За рахунок селищного бюдже­ту здійснюється фінансування робіт з технічного нагляду за бу­дівництвом, авторського нагля­ду, проектних робіт (коригуван­ня проекту) та співфінансування будівельно-монтажних робіт.

Станом на 01.02.19 року за останнім укладеним договором підряду виконано та профінан­совано будівельно-монтажні ро­боти на суму 36 185 858,40 грн., завершено зведення стін та вико­нані на 70% покрівельні роботи.

Ми добре розуміємо свою від­повідальність за будівництво школи та тих скептиків, які не допомагають, а лише нарікають на те, що повільно йдуть буді­вельні роботи. Але навіть на час призупинення в зимовий період безпосереднього будівництва, її будівництво не припиняється в формі підготовки обладнання, матеріалів тощо. Велися роботи з виділення коштів на завершен­ня будівництва, а саме: направ­лялися листи та проводилися за власної ініціативи зустрічі з представниками органів влади різних рівнів. Будівництво шко­ли – це об’єкт, який перебуває на моєму особистому постійному контролі.

12

назад 11 стр.   далі 13 стр.