КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОСІЛКІВСЬКА КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ»

Комунальне підприємство «Новосілківська керуюча ком­панія» (далі – КП) обслуговує 99 650,0 м2 прибудинкової тери­торії, 34 багатоквартирних бу­динки та надає послуги з водо­постачання, водовідведення та теплопостачання 1877 абонен­там на території с. Новосілки.

У 2018 році Комунальним підприємством «Новосілківська керуюча компанія» надано жит­лово-комунальних послуг на суму 21 433,5 тис. грн., а саме:

 • послуги з утримання бу­динків та прибудинкових територій для населення – 5 826,8 тис. грн.,
 • орендна плата – 358,1 тис. грн.,
 • інші послуги (виготовлен­ня технічних умов, при­бирання снігу, догляд за газонами та зеленими на­садженнями, ландшафтні роботи, зрошувальні робо­ти) – 840,8 тис. грн.,
 • послуги з водопоста­чання для населення – 1 182,4 тис. грн.,
 • послуги з водопостачан­ня для підприємств – 419,8 тис. грн.,
 • послуги з водовідве­дення для населення – 1 139,2 тис. грн.,
 • послуги з водовідведен­ня для підприємств – 312,5 тис. грн.,
 • послуги з вивезення сміт­тя – 443,2 тис. грн.,
 • теплопостачання для насе­лення – 9 171,9 тис. грн.,
 • теплопостачання для інших підприємств – 1 738,8 тис. грн.

 Розрахунок за надані кому­нальні послуги з боку спожива­чів у 2018 році становив 92,8 % від нарахованих сум.

Протягом 2018 року КП отри­мало від Чабанівської селищ­ної ради 8 418,8 тис. грн., у том числі 5 018,8 тис. грн. як внески до статуту комунального під­приємства та 3 400,00 тис. грн. дотацій.

До статуту КП «Новосілків­ська керуюча компанія» Ча­банівською селищною радою спрямовано 5 018,8 тис. грн. за наступними напрямами використання:

 • придбання комп’ютерної і оргтехніки – 47,0 тис. грн.,
 • влаштування бетонного вимощення по вул. Садова будинків № 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 та 17 – 2768,8 тис. грн.,
 • придбання дитячого май­данчика вул. Садова, 14 – 38,0 тис. грн.,
 • заміна кабелів електро­живлення по вул. Садова, 14, 16 – 73,0 тис. грн.,
 • капітальний ремонт по­крівлі з влаштуванням вентиляційних каналів по вул. Садова,3 – 1 587,0 тис. грн.,
 • придбання трактора «Бела­рус-892» – 505,0 тис. грн..

 Дотації, отримані КП «Ново­сілківська керуюча компанія» у 2018 році від Чабанівської се­лищної ради, дозволили забез­печити належний рівень надан­ня послуг населенню, уникнути виникнення кредиторської за­боргованості за енергоносії та своєчасно здійснювати фінан­сування видатків комунального підприємства.

Видатки Комунального під­приємства «Новосілківська ке­руюча компанія» у 2018 році склали 23 290,3 тис. грн., в тому числі:

 • заробітна плата – 7 427,4 тис. грн.,
 • податки – 1 821,00 тис. грн.,
 • оплата електроенергії – 2 322,8 тис. грн.,
 • оплата за природний газ – 7 313,3 тис. грн.,
 • оплата за транспортуван­ня, розподіл природного газу та технічне обслуго­вування газопроводів - 1 509,9 тис. грн.,
 • оплата послуг ПАТ «Ки­ївводоканал» - 648,8 тис. грн.,
 • витрати на вивезення сміт­тя – 371,6 тис. грн.,
 • придбання паливно-мас­тильних матеріалів – 892,4 тис. грн.,
 • утримання та ремонт ліф­тів – 41,5 тис. грн.,
 • орендна плата – 212,8 тис. грн.,
 • придбання інших матері­алів та запасних частин – 450,2 тис.грн.,
 • оплата послуг підрядних організацій – 278,6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість КП «Новосілківська керуюча компанія» станом на 01.01.2019 року становить 3 471,6 тис. грн., у т. ч.:

 • заборгованість населення за надані послуги з утри­мання будинків – 580,2 тис. грн.,
 • заборгованість населення за водопостачання та во­довідведення – 191,2 т ис. грн.,
 • заборгованість населен­ня за теплопостачання – 2 545,8 тис. грн.
 • заборгованість підпри­ємств та організацій за на­дані послуги – 154,4 тис. грн.

 Дотації, отримані КП «Ново­сілківська керуюча компанія» від Чабанівської селищної ради протягом 2018 року, дозволили профінансувати виконання на­ступних робіт:

 • виготовлення та улашту­вання парканів і огорож по житловому масиву – 118,0 тис. грн.,
 • виготовлення і улашту­вання майданчиків для сушіння білизни біля житлових будинків по вул.Нова, 3, вул. Садова 19, 14, вул. Озерна, 6 - 49,7 тис. грн.,
 • влаштування козирків над вікнами та входами в під­вальні приміщення в жит­лових будинках по вул. Садова № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 1 9 т а в ул. В асильків­ська, 97 – 68,4 тис. грн.,
 • ремонт та фарбування ого­рож та дитячих майданчи­ків по житловому масиву – 66,8 тис. грн.,
 • придбання матеріалів для поточного ремонту авто­транспорту – 104,4 тис. грн.
 • закупівля та ремонт насо­сного обладнання та щитів керування на водопідйом­них спорудах та каналі­заційному господарстві – 49,5 тис. грн.,
 • заміна зовнішніх трубо­проводів теплопостачання у житлових будинках по вул. Садова, 19, вул. Озер­на, 12, вул. Садова, 6 – 81,4 тис. грн.,
 • заміна зовнішніх мереж водопостачання у житло­вих будинках по вул. Са­дова, 9, 19 – 24,3 тис. грн.,
 • заміна ізоляції трубопро­водів теплопостачання в житлових будинках по вул. Садова, 2, 4 – 39,3 тис. грн.,
 • заміна розподільчої шафи електроживлення групи будинків по вул. Садова, 14, 16 та ДНЗ «Яблучко» - 17,7 тис. грн.
 • виготовлення та встанов­лення металевих дверей в підвальних приміщень житловому будинку по вул. Садова, 2 – 2,5 тис. грн.,
 • влаштування паркуваль­них майданчиків біля жит­лових будинків по вул.Са­дова, 14-16, вул. Садова, 5 – 44 тис.грн.,
 • послуги з технічної ін­вентаризації та експертної оцінки основних засобів – 26,6 тис.грн.;
 • придбання та ремонт мотокос та бензопил – 36,2 тис. грн.

 

19

назад 18 стр.   далі 20 стр.