ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

З метою створення зручних та комфортних умов для надання адміністративних послуг насе­ленню безпосередньо на території ради, наприкінці 2017 року, після підготовки приміщень та введен­ня в штат фахових працівників, з січня 2018 року при виконавчому комітеті Чабанівської селищної ради, в тестовому режимі почав працював Центр надання адміні­стративних послуг (ЦНАП), офі­ційне відкриття якого відбулося 30 серпня 2018 року. На час офі­ційного відкриття ЦНАП надавав громадянам 41 вид адміністратив­них послуг. З жовтня 2018 року рі­шенням № 1525 Чабанівської се­лищної ради внесено доповнення до переліку адміністративних по­слуг, та на кінець 2018 року ЦНАП надає 68 видів адмінпослуг, серед яких видача паспорту громадяни­на України для виїзду за кордон, ID-паспорту громадянина Укра­їни (паспорт громадянина Украї­ни з безконтактним електронним носієм), реєстрація права власнос­ті на нерухоме майно, реєстрація бізнесу, реєстрація та зняття з міс­ця реєстрації особи, видача міс­тобудівних умов і обмежень за­будови земельної ділянки, видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки, реєстрація ак­тів цивільного стану та інші види адміністративних послуг.

За звітний період працівниками ЦНАПу прийнято 6324 громадя­ни, у т.ч. яким:

Видано довідок – 3059.

Надано послуг з:

  • реєстрації громадян на терито­рії ради – 548;
  • зняття з реєстрації місця про­живання – 381;
  • реєстрації прав власності на не­рухоме майно – 356;
  • реєстрації в реєстрі юридичних і фізичних осіб – 67;
  • видачі свідоцтв на право власнос­ті (приватизація квартир) – 39;
  • оформлення паспорта грома­дянина У к раїни у ф ормі І Д- картки – 269 та
  • по досягненню 14-річного віку – 125;
  • оформлення паспорта громадя­нина України для виїзду за кор­дон – 1421.

 У 2019 році планується розши­рити послуги та передбачити їх надання в сфері нотаріальних дій та видачі водійських посвідчень.

7

назад 6 стр.   далі 8 стр.